Ewout

Ing. C.E.P. (Ewout) D├Ânszelmann (1958)

Is sinds 2001 werkzaam als consultant op het gebied van duurzame verandering en leefomgeving. Vanaf 2012 heeft hij zijn eigen bedrijf: ConCEPD.

Voordien was hij onder andere werkzaam bij het ministerie van VROM op de beleidsvelden luchtkwaliteit, stank, stoffenbeleid en algemene co├Ârdinatie milieubeleid binnen DG Milieu.

Zijn kennis en ervaring liggen op het terrein van visie-ontwikkeling en het omzetten van visies in effectief beleid, met specifieke aandacht voor kosteneffectiviteit en juridische aspecten. Hij faciliteert tevens dialogen bij complexe duurzaamheidsvraagstukken die spelen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Ewout heeft ruime ervaring als projectleider van milieueffectbeoordelingen en planMERren, alsmede met ruimtelijke vraagstukken.